گروه علوم تجربی راهنمایی

علوم تجربی راهنمایی

 
+ نوشته شده در  بیست و هشتم فروردین 1390ساعت 9  توسط اسکندرپور  | 

 

علوم تجربی

گروه اموزشی علوم تجربی اداره کل اموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

بارم بندی پایه سوم راهنمایی

رديف

عناوين درس

نوبت دوم

1

فصل 1 : درون اتم

1 نمره

2

فصل 2: اتم ها و تركيب هاي شيميايي

1 نمره

3

فصل3 : سرگذشت زمين

1 نمره

4

فصل 4:  زمين ساخت ورقه اي

5/0 نمره

5

فصل5 :  فراتر از زمين

5/0 نمره

6

فصل 6 :  كار ، انرژي و توان

2 نمره

7

فصل7 :  فشار

1 نمره

8

فصل8 :  بار الكتريكي

1 نمره

9

فصل 9 :  جريان الكتريكي

1 نمره

10

فصل 10 : انسان و حركت

1 نمره

11

فصل 11:  هماهنگي و ارتباط

5/1 نمره

12

فصل 12 :  نوجواني وبلوغ

1 نمره

13

فصل 13 :  توليد مثل

5/1 نمره

14

فصل 14 :  آدمي و محيط زيست

1 نمره

15

 آزمون عملي

5 نمره

جمع

20 نمره

 
 
 

نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم بهمن 1389ساعت 16:36 توسط سرگروه های علوم تجربی| نظر بدهيد

 

علوم تجربی

گروه اموزشی علوم تجربی اداره کل اموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

بارم بندی پایه دوم راهنمایی

رديف

عناوين درس

نوبت دوم

1

فصل1:  مواد در حال تغيير

5/1 نمره

2

فصل 2:  نور ، رنگ و بينايي

3 نمره

3

فصل 3:  موج

4

فصل 4: گرما چيست ؟

5

فصل 5 : ساختار زميني

4 نمره

6

فصل 6: مواد سازنده سنگ كره

7

فصل 7 : كاربرد سنگ ها و كاني ها

8

فصل 8: هوازدگي

9

فصل9 : بدن موجود زنده

1 نمره

10

فصل 10 : غذا

2 نمره

11

فصل 11 : دستگاه گوارش

12

فصل 12: خون

2 نمره

13

فصل 13 : دستگاه گردش خون

14

فصل 14 : دستگاه تنفسي

5/1 نمره

15

فصل 15 : دستگاه دفع ادرار

16

امتحان عملي

5 نمره

جمع

20 نمره

 

گروه اموزشی علوم تجربی اداره کل اموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

بارم بندی پایه اول راهنمایی

رديف

عناوين درس

نوبت دوم

1

فصل 1 : ماده و ويژگي هاي آن

2 نمره

2

فصل 2 : اثر گرما بر حجم مواد

3

فصل 3 :  اثر گرما بر حالت مواد

4

فصل 4 : دسته بندي مواد

5

فصل 5 : انرژي

2 نمره

6

فصل 6 : نيرو

7

فصل7 : حركت

8

فصل8 : آب در هوا

5/2 نمره

9

فصل9 : آب در روي خشكي

10

فصل10 : زندگي جانوران

5/3 نمره

11

فصل 11: گوناگوني جانوران

12

فصل12 : گياهان

3 نمره

13

فصل13 : اندام ها ي گياهان

14

فصل 14: ميكروبها

2 نمره

15

امتحان عملي

5 نمره

جمع

20 نمره

نوشته شده در دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1389ساعت 16:29 توسط سرگروه های علوم تجربی| نظر بدهيد


+ نوشته شده در  بیست و هشتم فروردین 1390ساعت 8  توسط اسکندرپور  |